#یادداشت ✍ رضا مجد 📙هرچقدر فکر می کنم بین آخرین حرف مشهور مسیح بالای صلیب و زیر درد و رنجی کشنده ک

#یادداشت
✍ رضا مجد


📙هرچقدر فکر می کنم بین آخرین حرف مشهور مسیح بالای صلیب و زیر درد و رنجی کشنده که رو به آسمان فریاد زد ( ایلی ایلی، لما سبقتنی " پدر چرا مرا رها کردی" ) و حرف نیچه که گفت " خدا مرده است" و با وجدانی ناراحت ظهور نهیلیسم را پیشگویی کرد و همچنین آخرین کتاب نیچه بنام " انسان مصلوب " یک ربطی می بینم، شاید نیچه با بصیرت مختص به خود چیزی را دید و پیشگویی کرد که هنوز که هنوزه، خیلی ها می ترسند حتی به آن فکر کنند چه رسد که آن را قبول کنند.
آری ما همه اکنون و در این زمان مانند مسیح به صلیب کشیده شده ایم، به صلیب عدم بلوغ و بی مسئولیتی مان، و همه مانند مسیح ناامیدانه سربه آسمان برداشته و می گوییم: " خدایا، خدایا، چرا ما را به حال خود رها کردی" . و جز انعکاس صدای خود، و سکوتی مرگبار هیچ پاسخی دریافت نمی کنیم، شاید باید دوباره به نیچه بازگردیم و به بصیرت بنیادینش، و اینکه شاید زمان آن رسیده که انسان چشم از آسمان برداشته و به خود و عقل و نیرو و توانایی های خود متکی شود، شاید زمان آن رسیده که بشر بزرگ و بالغ شود، و از اتکا به پدر دست بردارد و مسئول سرنوشت و زندگی خویش گردد، یا بر روی صلیب کودکی و نادانی و بی مسئولیت ای خود، جان بسپارد.📙@Kajhnegaristan