گفتگو -ساختن سرنوشت بهتر محتاج بدیل است و غرب از ارائه بدیل و راه حل عاجز است..۱۹فروردین۱۳۹۷

گفتگو #بنیصدر #صدارت-ساختن سرنوشت بهتر محتاج بدیل است و غرب از ارائه بدیل و راه حل عاجز است. 
۱۹فروردین۱۳۹۷

📙وضعیت دنیا بحرانی است و سرنوشت مردم دنیای امروز، بسیار بد است، و بدتر هم می‌شود.
برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، به الگو و بدیل و راه حل نیاز مبرم، احساس می‌شود، ولی غرب از ارائه راه حل و بدیل، عاجز است. الگویی هم که به دنیا ارائه داده است، به جز تخریب و خشونت‌گستری نبوده است. 
الن تورن، از نقش مهم وژدان همگانی میگوید و در کتاب آخر خود، که آنرا «بهترین کتاب خود» ارزیابی کرده است، با سکولاریزم به معنای دین‌ستیزی، مخالفت میکند و معتقد است که نباید اسلام، و دو دین بزرگ دیگر را نفی کرد. 
قبل از او هابرماس که در گذشته معتقد بود که در گفتار و نوشتار از عباراتی که حتی رنگ وبوی دینی دارد باید اجتناب نمود، حالا معتقد است که نمیتوان دین را از پروژه مدرنیته کنار گذاشت.📙


@Kajhnegaristan