‍. ✍حسام محمدی …📙براستی اولین آغوش جهان را چه کسی آغاز کرد؟

‍. ✍حسام محمدی …📙براستی اولین آغوش جهان را چه کسی آغاز کرد؟

‍ #یادداشت
✍حسام محمدی


📙براستی اولین آغوشِ جهان را چه کسی آغاز کرد؟ این‌همانیِ بدن‌ها و درهم‌کشیده شدن‌شان را چه کسی برای نخستین بار ابداع کرد؟ آن کدامین انسان عاشق بود که پی برد چیزی در نزدیکی و درهم‌تنیدگیِ دو بدن نهفته است که می‌بایست اینگونه بدان تن داد؟ از رویِ تصادف بود و به دلیلِ یک غفلت، یا که عامدانه بود و از رویِ یک اشتیاق..؟ این طلب و عطش برای در هم‌آمیختن و آمیزش دو بدن چگونه در او به جوشش افتاد که پرواز در قعرِ جسمانیتِ دیگری را ناگزیر کرد..

به گمانم این رخداد ناگهانی‌تر از آن بوده است که هر عزم پیشینی را بر خود دیده باشد، به سانِ یک پلک بر هم زدن و ناگه در هم ساییدنِ دو تکه از یک حقیقت.. اینگونه است که نخستین آغوشِ جهان در گوشۀ دور افتاده‌ای از این تاریخِ درهم‌شکسته و در مدهوشیِ معشوق بر آغوشِ عاشق شکل گرفته است، آنجا که معشوق سر بر شانه‌های عاشق گذاشته و در سرگشتگیِ تمام، غلیانِ یک عشقِ شیرین را در نزدیک‌ترین نقطۀ ممکن به عاشق دریافته است..

در هر آغوشِ گشوده‌ای بی آنکه کلامی گفته شود، یک فراخوان نهفته است.. تو احضار می‌شوی، به شکستن، غرق شدن و به‌ناگاه جذب شدن در او.. به شکفتن، روییدن و تکثیر شدن در امتدادِ او.. تلاشی ظفرمندانه که هربار از سر گرفته می‌شود و یک تمنّای عاجزانه‌ای که برای ذوب شدن در حرارتِ این برهم‌کُنشی اوج می‌گیرد.. حق با عشق بود؛ آغوشِ او، این سرایِ بی‌کرانی همانا تنگ‌ترین و در عین حال آسوده‌ترین بیغوله‌ای‌ست که ناخواسته بر آن فراخوانده می‌شویم..📙@Kajhnegaristan