✅قطعه‌سازان خودرو برای افزایش قیمت و آنچه جلوگیری از فاجعه در این صنعت خواند‌ه‌اند، با نوشتن نامه، دست به دامان رئیس جمهور شدند …✔

✅قطعه‌سازان خودرو برای افزایش قیمت و آنچه جلوگیری از فاجعه در این صنعت خواند‌ه اند، با نوشتن نامه، دست به دامان رئیس جمهور شدند.

✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜