✅آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبول اتکایی شرکت‌های بیمه کشور.. ‏

✅آخرين ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبول اتکایی شرکت های بیمه کشور

ظرفیت اتکایی شاخصی مهم برای وضعیت و توان اقتصادی شرکت های بیمه است/اقتصاد آنلاين👇
‏https://telegram.me/lawpress