✅عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه مهم‌ترین دلیل کودک فروشی فقر درجامعه است، گفت: نقص قانونی درحوزه مقابله و برخورد

✅عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه مهم ترین دلیل کودک فروشی فقر درجامعه است، گفت: نقص قانونی درحوزه مقابله و برخورد با معضل کودک فروشی وجود ندارد. https://telegram.me/lawpress