💢بازنشر نظرسنجی ایسپا؛ بررسی وضعیت اخلاق اجتماعی در شهر تهران به روایت تصویر.. ‏

💢بازنشر نظرسنجی ایسپا؛بررسی وضعیت اخلاق اجتماعی در شهر تهران به روایت تصویر

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress