چکیده:. ✅استفاده از کارت شناسایی مجعول مصداق بزه غصب عنوان تلقی نمی‌شود

چکیده:
✅استفاده از کارت شناسایی مجعول مصداق بزه غصب عنوان تلقی نمی شود.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1394/01/29 🔹شماره رای نهایی: 9409970222200051

📝رای بدوی

در خصوص اتهام م.، آزاد به قید وثیقه، دایر بر سرقت یک دستگاه موتورسیکلت و غصب عنوان و جعل کارت‌های شناسایی و استفاده از آن‌ها؛ دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی‌شائبه شکات م.ب. و ب. و گزارش مأمورین و ملاحظه اصول کارت‌های مجعول که تعدای از آنان به نام افراد دیگر و با عکس متهم می‌باشد و ضمیمه پرونده است و پاسخ استعلامات به عمل آمده مبنی بر مجعول بودن کارت و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه به سرقت موتورسیکلت و جعل کارت‌ها و استفاده از آنان و نیز غصب عنوان اگر چه در مقام دفاع مطالبی را بیان نموده است، لکن دلیل و مدرک ارائه ننموده و دفاع غیرقانونی بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 536 و 555 و 661 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال و یک ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک ضربه شلاق در خصوص سرقت موتورسیکلت و تحمل دو سال و بیست روز حبس در خصوص غصب عنوان و پرداخت دو فقره دوازده میلیون ریال به اضافه دو میلیون ریال جزای نقدی در خصوص جعل کارت‌ها و استفاده از آنان محکوم می‌نماید و کارت‌های مجعول مکشوفه پس از قطعیت دادنامه بدوی توسط اجرای احکام معدوم گردند. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ روحانی‌فر

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت س. نسبت به دادنامه شماره 930667 مورخ 14/07/93 صادره از شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و 74 ضربه شلاق و یک ضربه شلاق از جهت سرقت و تحمل دو سال و بیست روز حبس در خصوص غصب عنوان و پرداخت دو فقره دوازده میلیون ریال به اضافه دو میلیون ریال جزای نقدی به اتهام جعل و استفاده از کارت‌های مجعول در حق صندوق دولت صادر گردیده است؛ اولاً در مورد سرقت موتورسیکلت و غصب عنوان با توجه به دفاعیات متهم و مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه سوء نیتی از جهت بردن موتورسیکلت وجود نداشته و متهم به قصد سرقت اقدام ننموده است و استفاده از کارت‌های مجعول نمی‌تواند غصب عنوان تلقی شود به ویژه این‌که دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه را به اتهام استفاده از اسناد مجعول نیز محکوم نموده است. بنابراین دادنامه صادره در این دو بخش مخدوش است، لذا مستند به جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت سرقت و غصب عنوان نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مذکور حکم بر برائت متهم از اتهام سرقت و غصب عنوان صادر و اعلام می‌گردد. و ثانیاً در مورد بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته دفاعیات تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ وضعیت خاص محکوم و متأهل بودن وی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف جزای نقدی به دو فقره دو میلیون ریال در حق صندوق دولت تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات‌مقدم ـ مرادی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress