سؤال❓. با توجه به اینکه خانم مذکور، شخصا قیم صغار است، طرح دعوی علیه آنان چگونه امکان‌پذیر است؟

سؤال❓
@Lawpress

همسر خانمی فوت کرده و ورثه حین‌الفوت وی چند نفر کبیر و چند نفر صغیر هستند، در حال حاضر مشارالیها در صدد طرح دعوی برای مطالبه مهریه خود علیه وراث می‌باشد. با توجه به اینکه خانم مذکور، شخصاً قیم صغار است، طرح دعوی علیه آنان چگونه امکان‌پذیر است؟

📝نظریه مشورتى شماره ۹۳۲۶/۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۱
@Lawpress
در موردی که قیم بخواهد علیه صغار تحت قیمومت خود اقامه دعوی کند، برای حفظ حقوق صغار باید از قیمومت استعفاء کند تا طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قیم دیگری برای ورثه صغیر طرف دعوی تعیین شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress