سوال❓. مالک زمین می‌تواند با پرداخت سهم شریک خود بنای مشرف به خرابی را بدون اجازه او نماید؟

سوال❓
@Lawpress

آیا مالک زمین می تواند با پرداخت سهم شریک خود بنای مشرف به خرابی را بدون اجازه او #تخریب نماید؟

✅نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۳۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۳
@Lawpresd
در مورد تخریب ساختمان مشرف به خرابی دو شق قابل تصور است ،شق اول حالتی است که ساختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی ،کوچه و یا اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد که در اینصورت برابر ملاک بند ۱۴ اصلاحی و تبصره اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری با تودیع بهای عادله سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خطرناک بودن با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است.شق دوم حالتی است که ساختمان در مجاورت معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار نگرفته باشد که در این صورت برای خراب کردن باید به دادگاه صالح مراجعه شود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress