چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

چکیده:
✅بسته شدن خانه فساد به مدت معین، ارتباطی با این امر که بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، ندارد؛ بلکه بخشی از مجازات قانونی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/31
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100079

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام 1) ع.چ. فرزند ح.، و 2) ف.ر. فرزند ق.، هر دو مبنی بر #تشکیل_خانه_فساد_و_فحشاء و 3) الف.ش. فرزند ع.، و 4) س.الف. فرزند ی.، و 5) م.م. فرزند ج.، و 6) س.ح. فرزند ج.، 7) الف.ح. فرزند م.، و 8) ب.ک. فرزند ع.، 9) ح.د. فرزند م.، و 10) ب. (ب.) ح. فرزند د.، و 11) م.ش. فرزند ع.، و 12) ف.س. فرزند ش.، و 13) ن.الف. فرزند الف.، متهمین ردیف‌های سوم الی سیزدهم همگی مبنی بر برقراری #ارتباط_نامشروع با نامحرم به واسطه حضور در منزل فساد و فحشاء با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و هم‌چنین اعتراض اهالی و همسایگان به ورود و خروج افراد مشکوک و نامحرم در ساعات مختلف از شبانه روز جهت اشاعه فساد و هم‌چنین استعمال مواد مخدر در منزل موصوف و عنایت به دفاعیات بلاوجه نام‌بردگان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به جهت وجود دلایل، قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین بر بزهکاری آنان خصوصاً اظهارات متهمین ردیف‌های اول و دوم به‌شرح منعکس در پرونده وفق اوراق 79 و 80، هم‌چنین گزارش پلیس پس از بررسی‌های غیر محسوس و تحت نظر قرار دادن مکان موصوف و نهایتاً تأیید ادعای مطرح شده از سوی همسایگان معترض و هم‌چنین سوابق متعدد و مکرر سوء کیفری اکثر متهمین به‌شرح اوراق تشخیص هویت مضبوط در پرونده و نهایتاً عدم حضور متهمین ردیف‌های اول و دوم در دادگاه و به‌عمل نیاوردن دفاع مفید و مؤثر در مقابل اتهام انتسابی (دایر کردن مرکز فساد و فحشاء) بزهکاری آنان در حد اتهامات ذکر شده محرز و مسلم است؛ فلذا به استناد مواد 637 و 639 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک از متهمین ردیف‌های اول و دوم (ع.چ. و ف.ر.) به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و محکومیت هر یک از متهمین ردیف‌های سوم الی سیزدهم و به تحمل نود (90) ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد که نظر به وضع خاص متهمین ردیف‌های پنجم الی دهم و تحمل حدود 6 ماه حبس تحت قرارهای تأمین با لحاظ ماده 22 از قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق هر یک از آنان به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل می‌گردد. متهمه ردیف پنجم پس از اجرای حکم به جهت بلامکان بودن به بهزیستی تهران معرفی شود. منزل فساد به مدت یک سال به طور موقت مسدود گردد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف‌های پنجم الی دهم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، بدواً قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظر است.
🔹رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض آقای ف.پ. نسبت به پلمب منزل مسکونی که به‌عنوان مرکز فساد و فحشاء در دادنامه شماره 290 مورخ 7/3/1390 شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران حکم به بسته شدن آن به مدت یک سال در اجرای مقررات ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بند الف) صادر گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 10 قانون مرقوم مقرر شده باید تکلیف #اشیاء_و_اموال_کشف_شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و ... تعیین کند تا #مسترد یا #ضبط یا #معدوم شود ... در صورتی که خانه موردنظر حکم دادگاه، مشمول ماده 10 مزبور و تبصره یک آن نمی‌گردد چون منزل یاد شده جزو اشیاء و اموال کشف شده از صحنه جرم محسوب نمی‌گردد و دستور استرداد یا ضبط آن صادر نگردیده است تا مشمول تبصره یک ماده ده قانون مجازات اسلامی گردیده و منفرد از آن بتواند نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی نماید بلکه بسته شدن موقت منزل به‌عنوان مجازات پیش‌بینی شده در بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و معترض نام‌برده سمتی در پرونده نداشته و جزو محکومین پرونده نمی‌باشد تا بتواند نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نماید. بنا به مراتب فوق و صرف‌نظر از اظهارنظر ریاست محترم شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم موافقت با اعتراض مطرح شده و صدور دستور ارسال پرونده به اجرای احکام جهت ادامه عملیات اجرایی به‌شرح ذیل صفحه 444 دادگاه تجدیدنظر در این مورد با تکلیفی مواجه نمی‌باشد.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری

✅لينك عضويت در كانال بانک‌آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi