✅دستور مهم رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌بایست یک نسخه از قرارداد منعقده را در اختیار مشتری و ضامن و و

✅دستور مهم رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌بایست یک نسخه از قرارداد منعقده را در اختیار مشتری و ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند🔻
https://telegram.me/lawpress