چکیده:. ✅از آنجا که دیوارکشی زمین کشاورزی را از حیز انتفاع خارج نمی‌کند، مصداق تغییر کاربری نیست

چکیده:
✅از آنجا که دیوارکشی زمین کشاورزی را از حیز انتفاع خارج نمی‌کند، مصداق تغییر کاربری نیست.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/06/12
🔹شماره رای نهایی: 9209970223800765

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند س.، ساکن ورامین، دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به صورت دیوارکشی زمین زراعی به میزان 22 متر مساحت بنای زیر دیوار، چون دیوارکشی به‌منظور استفاده بهینه از زمین کشاورزی است و آن را از حیز انتفاع خارج نمی‌کند و رویه دادگاه‌ها نیز به‌همین است که ضم سابقه است دادگاه ملاحظه می‌نماید دلیل کافی بر بزهکاری متهم وجود ندارد لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته، با استناد به بند الف ماده ‌177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌دارد. رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ خالدی


📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209970208300427 مورخ 22/4/92 صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی آن شهرستان که متضمن صدور حکم بر برائت آقای م.پ. فرزند س. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره 4601/7 مورخ 4/7/84 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این امر است اساساً نظر به اینکه وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/86 هیأت وزیران دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی گردد در مانحن‌فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شده است ارائه و ابراز نگردیده است. بنابه‌مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress