💢نظریه مشورتی درخصوص هزینه دادرسی در فرض تعدد شکات و فرض تعدد عناوین مجرمانه …✅تلگرام🔻. ‏

💢نظریه مشورتی درخصوص هزینه دادرسی در فرض تعدد شکات و فرض تعدد عناوین مجرمانه


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page