✅براساس امار سازمان ثبت احوال در نه ماه سال ۹۵ بیشترین طلاق مربوط به ازدواج هایی است که کمتر از یک سال از عمر آنها گذشته است👇

✅براساس امار سازمان ثبت احوال در نه ماه سال ۹۵ بیشترین طلاق مربوط به ازدواج هایی است که کمتر از یک سال از عمر آنها گذشته است👇
‏https://telegram.me/lawpress