چکیده:. ✅سیلی زدن به صورت فرد از مصادیق توهین عملی است.. رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

چکیده:
✅سیلی زدن به صورت فرد از مصادیق توهین عملی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222201803

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام خانم س.ب. فرزند ح.، 30 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، باسواد، متأهل، اهل تهران، ساکن شهرری، دایر بر #اهانت نسبت به آقای ع.ع. از طریق #زدن_سیلی به صورت وی؛ با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و اقاریر صریح و روشن متهمه در مراحل تحقیقات مقدماتی و عدم حضور در جلسه رسیدگی دادگاه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات مستنبط از پرونده جرمش محرز و عملش منطبق است با ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده مرقوم مـتهمه موصوف را به مدت نود و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز از آن تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ خردمند

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. به وکالت از خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 900793 که در مقام واخواهی و ابقاء دادنامه شماره 900776 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و در مورد شکایت آقای ع.ع. که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اهانت با زدن #سیلی به شاکی به نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند؛ با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نظر به این‌که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد و دادنامه صادره از حیث رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده 257 از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به وضعیت خاص وی با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعمال تبدیل از حبس به بیست میلیون ریال جزای نقدی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

🔹رئیس شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان ـ مستشار
حیات‌مقدم ـ افشار/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi