💢نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:.. ✅لینک‌عضویت در کانال تلگرام🔻

💢نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

✍️درفرضی که حکم بر الزام مالک رسمی خودرو به تنظیم سند رسمی نسبت به احد از خواندگان و قرار رد دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان به عنوان ایادی متعاقب قبلی صادر شده است و یکی از خواندگان ادعای تضرر از رای صادره به جهت جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به خود را دارد، باتوجه به اینکه نامبرده جزو اصحاب دعوی بوده است، نمیتواند نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث کند، ولی تجدیدنظرخواهی وی از رای صادره به ادعای جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به وی قابل پذیرش است، زیرا رای صادره درقسمتی که حکم علیه مالک رسمی خودرو به استناد معاملات متوالی صادره شده است، موجب تضرر وی گردیده است و درحقیقت در حکم مذکور مقدمتاً بیع مربوط به وی احراز شده است و با اثبات آن ، حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است.
#نظریه_مشورتی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page