سؤال❓. موارد مذکور در مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی، رفع خرابی برعهده مالک ملک است یا صاحب حق ارتفاق؟

سؤال❓
@Lawpress

در موارد مذکور در مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی، رفع خرابی برعهده مالک ملک است یا صاحب حق ارتفاق؟

📝نظریه مشورتى شماره ۴۷۱۷/۷ - ۱۳۸۶/۷/۱۷
@Lawpress

در فرض مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی، مالک بستر جوی آبی که همسایه حق #ارتفاق در آن دارد، صاحب ملک است. بنابراین اگر در این مجری خرابی ایجاد شود، مالک ملک باید خرابی را رفع و ترمیم نماید، نه صاحب حق ارتفاق. لیکن چنانچه این خرابی باعث عدم استفاده از حق ارتفاق شود، رفع مشکل با صاحب حق ارتقاق است، نه صاحب ملک. در مورد سؤال چون #مجری آب طبیعی نیست و موضوع (لوله فلزی) می‌باشد، چنانچه در اثر خرابی و پوسیدگی لوله، خسارتی به بنای صاحب ملک وارد شود با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۳۲ قانون مدنی، صاحب حق ارتفاق مکلف است، خرابی‌های وارده به مالک ملک را ترمیم و جبران نماید.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress