✅شاید به عنوان دانشجوی رشته حقوق جالب باشد که بدانیم قانون در زبان‌های دیگر چطور نوشته مى شود؟

✅شاید به عنوان دانشجوی رشته حقوق جالب باشد كه بدانيم قانون در زبان های دیگر چطور نوشته مى شود؟
@lawpress

#French droit
#German Gesetz
#Italian legge
#Azerbaijani hüquq
#Uzbek qonun
#Latin legem
#Dutch wet
#Spanish ley
#Swedish lag
#Korean 법
#Chinese_Simplified 法
#Swahili sheria
🔹منبع:NILS

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress