✅رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرست دوم و ۵۰ نفره بدهکاران کلان بانکی به دادستانی تهران خبر داد👇. ‏

✅رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرست دوم و ۵۰ نفره بدهکاران کلان بانکی به دادستانی تهران خبر داد👇
‏https://telegram.me/lawpress