✅خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد

✅خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد.
@lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/10 🔹شماره رای نهایی: 9209970220101702

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ن. با وکالت آقای الف.غ. به‌طرفیت خوانده ع.ق. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق صاحب علامت تجاری و نام تجاری و کلیه خسارات دادرسی و تأمین دلیل دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و دادنامه کیفری به شماره801526 مورخ 8/12/1391 صادره از این شعبه و قطعیت آن در شعبه 5 تجدیدنظر و محتویات پرونده کیفری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارات وارده هرچند وکیل خواهان به نظریه مذکور معترض ولی در مهلت مقرر قانونی از تودیع هزینه کارشناسی امتناع که نتیجتاً نظریه کارشناس اولیه ملاک عمل دادگاه قرار گرفت و با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده با ضرر و زیان وارده به خواهان و به‌حکم قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت جبران ضرر و زیان وارده از سوی خوانده و مستنداً به مواد 11و12 قانون آیین دادرسی کیفری و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 226223810 ریال به‌عنوان خسارت وارده و مبلغ 4525000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و 14500000 ریال هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید و در رابطه با ادعای دیگر خواهان مبنی بر خسارات معنوی نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با تقاضای صدور تأمین خواسته با توجه به استرداد آن از سوی وکیل خواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محبوب افراسیاب

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره 92000985 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 810/226223 ریال بابت خسارات وارده حسب نظریه کارشناس به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 4525000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/500/14 ریال هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و رأی صادره خالی از ایراد و منقصت قانونی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress