✅خسارت وارد بر نویسنده، که ناشی از عدم نشر کتاب در زمان مقرراست، عدم النفع بوده که قابلیت مطالبه ندارد

✅خسارت وارد بر نویسنده، که ناشی از عدم نشر کتاب در زمان مقرراست، عدم النفع بوده که قابلیت مطالبه ندارد.
@lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/03 شماره رای نهایی: 🔹9309970221000714

📝رای بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ر. و خانم گ.س. به‌طرفیت انتشارات ن. و آقای ع.ت. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و دادرسی که وکلای خواهان مدعی هستند خوانده متعهد به چاپ و نشر سیزده عنوان کتاب آرایشی و پیرایش نموده است و از تعهدات خود استنکاف ورزیده است خوانده دعوی که به شرح صورت‌جلسه مورخه 06/05/92 خود را مسئول انتشارات ن. اعلام نموده اظهار داشته بر اساس قرارداد تعهد انجام‌شده و فقط دو سوم قرارداد مانده است و گفتند ما جایی (برای تحویل) نداریم وگرنه کتاب ارسال شده است و الان هم بخواهند ارسال می‌کنیم، دادگاه مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده و نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی واصل شده که مصون از تعرض طرفین باقی مانده است علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده آقای ع.ت. مسئول انتشارات ن. را مستنداً به مواد 10 قانون مدنی و 226، 227، 228 قانون مدنی و 198، 519، 520 قانون آیین دادرسی مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ملزم به انجام تعهد مبنی بر چاپ و نشر 13 عنوان کتاب مطابق قرارداد و تحویل آن به خواهان که عبارت از 1398 جلد باقی مانده است با احتساب 265440000 ریال خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و 6328800 ریال هزینه و 17794560 ریال خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.ضمناً خواهان مکلف به پرداخت هزینه مابه التفاوت دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی است.
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظر خواهی ن.ج. به وکالت از ع.ت. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1169 مورخ 21/10/92 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظر خواه به چاپ و نشر 13 عنوان کتاب مطابق قرارداد و تحویل آن به تعداد 1398 جلد به همراه خسارت دادرسی مربوط به این خواسته صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه در این بخش به نحو صحیح و پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع موضوع به هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی اصدار یافته و تجدیدنظر خواه در این مرحله دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و برائت ذمه وی را ثابت نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و مدارک ابرازی دلالت بر انجام تعهد ندارد. در نتیجه این بخش از دادنامه صحیحاً صادر گردیده، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظر خواهی نسبت به بخش دوم دادنامه که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 000/440/265 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به همراه خسارت دادرسی مربوط به آن صادرشده وارد بوده و بر استنباط محکمه نخستین در این قسمت خدشه و اشکال وارد است. زیرا این خسارت بر مبنای نظریه هیئت کارشناسی که در بند ج اظهار داشته‌اند: «مؤلف با فروش کتابهایش برای هر صفحه می‌توانسته معادل 200 ریال سود کسب کند و با فروش 400 نسخه از کتاب‌ها رقمی معادل 000/440/265 ریال نصب وی می‌شده» منطبق بر عنوان عدم‌النفع بوده که مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه ندارد. ضمن اینکه در شرح قرارداد طرفین، خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد پیش‌بینی نگردیده و خواهان دعوا نیز دلیلی بر ورود خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ابراز نکرده و آنچه مورد مطالبه خواهان و موردنظر هیئت کارشناسی قرار گرفته قابل انطباق با عنوان خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نبوده و در ردیف عدم‌النفع قرار دارد. در نتیجه دادگاه این بخش از دادنامه صحیح تشخیص نداده، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، در این خصوص با لحاظ اینکه مطالبه خسارت فرع بر اثبات ورود خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد می‌باشد، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress