❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅تفاوت اعدام با قصاص نفس چیست؟

‏ دو در زﻣﺮہ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدہ وﻟﯽ ﻗﺼﺎص ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻀﻮ …۲️⃣اﺟﺮای ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ است اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد …۳️⃣در ﻗﺼﺎص ﻧﺤﻮہ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺤﻮہ اﻧﺠﺎم ﺟﺮم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺎ در اﻋﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ …۴️⃣ﻗﺼﺎص ﻓﻘﻂ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص روا است، اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻋﺪام ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﻫﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪہ. ‏ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و در قرآن بیان شدہ است اﻣﺎ اﻋﺪام ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا در ﺣﺎﻻت ﺧﺎص ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪہ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻻت ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را برای ﻣﺘﻬﻢ ﻻزم می‌گرداﻧﺪ …۶️⃣ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر شده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ …۷️⃣اﻋﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ و ﻏﯿﺮہ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آن داد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. دادنامه: ۷۳۲ الی ۷۳۵

🔷تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶. 🔷کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹۸، ۹۵/۱۴۰۸، ۹۶/۱۲۷، ۹۶/۴۹۸. 🔷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔷موضوع شکایت و خواسته: ابطال: ۱- بندهای ۱، ۲ و ۷ تعرفه شماره (۶-۲) سال ۱۳۹۵ و بند ۷ تعرفه شماره (۶-۲) سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین. ۲- تعرفه شماره یک از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اراک. ⚫️رأی هیأت عمومی. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۳۹-۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر ۵۰۰ مترمربع به لحاظ مغایرت با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، ابطال شده است و شورای اسل ...
  • گزارش تخلف

آیت ‌الله مکارم شیرازی:. ✅طولانی شدن رسیدگی به پرونده ‌ها زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست

‌الله مکارم شیرازی به طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ‌ها مشکل مهم دیگر مردم در مراجعه به دستگاه قضایی است که باید برطرف شود …🔹به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز پنجشنبه (۲۸ دی) در دیدار با معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در جامعه اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید نقش اساسی خود را ایفا کند. وی عنوان داشت: دستگاه قضایی همانند یک تابلویی است که مردم همه خوبی‌‌ها و بدی ‌ها را در این تابلو مشاهده می‌کنند و با سایر دستگاه‌های کشور متفاوت است. آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید بدانیم که اصلاح دستگاه قضایی، اصلاح جامعه است و باید در این زمینه هر چه می‌توانیم کار کینم. 🔹این مرجع تقلید به نقش قضات اشاره کرد و گفت: قاضی نباید بی حوصله باشد، متاسفانه برخی از قضات ما آن صبر و حوصله کافی را ندارند و زود عصبانی می‌شوند که باید این موضوع اصلاح شود. وی به عهدنامه مالک اشتر اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) در این عهدنامه به مالک توصیه هایی در خصوص قضات کردند و باید بدانیم که قاضی نباید از یک پرونده بدون تح ...
  • گزارش تخلف

دانشنامه حقوقی/. ✅آیا نصب تابلوی «پارک = پنچر» دارای اشکال حقوقی است؟

گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیا نوشتن جملات تهدیدآمیز که این روزها جلوی پارکینگ برخی منازل و حتی روی دیوارهای کوچه و خیابان درباره پارک نکردن خودرو مد شده، اشکال حقوقی دارد؟ مثلا می‌نویسند: «پارک = پنچر» یا «توقف= ۴ چرخ پنچر» …اگر کسی این تهدید را عملی کند، آیا دربرابر قانون ضامن هست یا خیر؟. قانون هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی … نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد …◀️بنابراین نکاتی در این خصوص متذکر خواهد شد:. افراد همواره مکلف به رعایت حقوق دیگران می‌باشند …۲. تعدی و تجاوز و نقض حقوق افراد دارای ضمانت اجرا برای متجاوز خواهد بود …۳. افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض حقوق خود و نیز احقاق آن خواهند داشت، اما نه راسا و خودسرانه …به عبارت دیگر همان اندازه که افراد نباید در مقابل پارکینک و مسیر عبور و مرور دیگران توقف نمایند، در مقابل فردی که راه رفت و آمد وی مسدود می‌گردد ن ...
  • گزارش تخلف

✅قوای سه گانه درلایحه بودجه ۹۷ از سپرده گذاری منع شدند. اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:

🔹دستگاه‌های اجرایی در قوای سه گانه نمی‌توانند ازمحل سپرده‌های خودشان در بانک‌ها سودی حاصل کنند. 🔹اگر سودی هم باشد، باید درحساب متمرکز نزد خزانه باقی بماند و زیر نظر دیوان محاسبات هزینه شود/اقتصاد آنلاین. ‏. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅نتایج آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۶ چه زمانی اعلام می‌شود؟

گذشت یک‌ماه‌ونیم از برگزاری آزمون مشاوران حقوقی سال ۱۳۹۶ هنوز تاریخ اعلام نتایج این آزمون مشخص نشده است.. 🔹هرچند برخی خبر‌های غیررسمی از اعلام نتایج آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه در اوایل بهمن ۱۳۹۶ حکایت دارد؛ اما تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی‌ای در این‌باره صورت نگرفته است …🔹این درحالی‌ست که کارنامه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری که در روز ۳ آذرماه سال جاری برگزار شد، روز دوشنبه ۱۸ دی‌ماه منتشر شده است و همین امر، انتظار و نگرانی داوطلبان آزمون مشاوران حقوقی برای دریافت نتایج خود را دوچندان کرده است.. 🔹آزمون مشاوران حقوقی که برگزاری آن از سال ۱۳۹۲ به بعد متوقف شد، گاه یک‌مرتبه و گاه دو مرتبه در سال برگزار می‌گردید و ترتیب برگزاری و اعلام نتایج برخی آزمون‌های آن به شکل زیر بوده است:. ▪️ آزمون سال ۱۳۹۰ این مرکز در ۱۹ اسفند سال ۹۰ برگزار، و نتایج آن روز ۷ مرداد سال ۹۱ اعلام شد. سال ۱۳۹۱ نیز در ۱۹ اسفندماه برگزار و نتایجش در اوایل خردادماه ۹۲ اعلام شد.. ▪️آزمون در سال ۱۳۹۲ نیز در تاریخ ۲ اسفندماه به صورت متمرکز در تهران برگزار و نتایج آن آزمون در ۳۱ اردیبهشت ۹۳ اعل ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. ✅ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان‌پذیر است

رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۴. 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۰۸. ⚫️رای بدوی. در خصوص اتهام آقای ت. ی. فرزند ی.، ۳۵ ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ترک انفاق و فحاشی و ایجاد با ارسال موضوع شکایت خانم س. الف. به شرح منعکس در پرونده. دادگاه: با توجه به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله و متن پیامک‌های ارسال شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران، و دفاعیات ناموجه متهم در دادسرا و عدم حضور در دادگاه با وصف احضار از آدرس اعلامی، بزهکاری وی را محرز دانسته [و] به استناد ۴۶ و ۶۰۸ و ۶۴۱ و ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه نام‌برده را به لحاظ به تحمل پنج ماه حبس و به لحاظ و مزاحمت با ارسال پیامک چون موضوع از مصادیق تعدد معنوی بوده نام‌برده را با اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. ...
  • گزارش تخلف

✅٤نظریه مشورتی کاربردی و متناقض پیرامون حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از پرداخت محکوم ­به

نظریه۱۳۲۱/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۶/۲۹. 🔹نظریه:. مقررات مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده ۵۰۷ مبنی بر اینکه حکم راجع به از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی‌شود در مورد اعسار از محکوم ­به یا دین نیز رعایت می‌شود …۲️⃣شماره نظریه۴۵۸۱/۷. تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۱/۰۵. دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد. ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است …۳️⃣شماره نظریه۱۸۰۲/۷. تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۳/۲۵. نظریه:. ...
  • گزارش تخلف

✅جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.». بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد. اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. در هر حال، علی القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثرانگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود …⚫️انواع سند. اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است …🔹اسناد رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظی ...
  • گزارش تخلف

✅اسکودا نیازمند بازاندیشی است/ در حوزه تنظیم روابط با قوای سه گانه با چالش مواجهیم

🔹 اتحادیه بعد از ۱۲ سال که از تاسیس نیازمند بازاندیشی است، باید آسیب شناسی شود و امکانات را به خوبی شناخت. باید سعی کنیم جایگاه اتحادیه را ارتقا دهیم.. 🔹شهبازی‌نیا با اشاره به حوزه معیشت وکلا و بازار خدمات حقوقی یادآور شد: فعلا متمرکز به دفاع در دعاوی شده‌ایم و حوزه‌های دیگر از دست وکلا خارج است مثلا در برخی کشورها کارهای گمرکی را هم وکلا انجام می‌دهند. دانشکده ما قراردادنویسی یاد نمی‌دهند و بیشتر حل و فصل دعوا را آموزش می‌دهند و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند. مهندسین قرارداد بنویسند و این عکس همه جای دنیا است …🔹 اعتبار کانون‌های وکلا به وکلا است. این اتحادیه، اتحادیه وکلاست. درب اتحادیه به روی تمام وکلا باز است و هر شخصى که می‌تواند کمک کند، دریغ نکند. هر وکیل وظیفه دارد بخشی از وقت خود را به صنف خود تخصیص دهد. امیدواریم در این مدت مسئولیتم با کمک همکاران تلاش کنیم، یک گام جلوتر برویم. ...
  • گزارش تخلف