❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۲۰

🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور. 📝رای دیوان. حسب دادخواست تقدیمی از سوی خانم س. الف. فرزند ع. مشارالیها تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج (مورخ) ۱۲/۵/۱۳۹۱ به‌طرفیت آقای ف. ع. می‌نماید و در متن دادخواست مذکور خواهان به‌صراحت خواسته خود را تکرار و سرانجام درخواست صدور حکم بر ثبت ازدواج مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۱ با شرح آن نموده است برابر مندرجات پرونده خواهان (فرجام‌خواه) خواسته خود را تغییر نداده و خوانده (‌فرجام‌خوانده) در مقام دفاع اظهار داشته حاضر به ثبت واقعه ازدواج نیستم. براساس مقررات قانونی خواهان (فرجام‌خواه) زمانی می‌تواند دادخواست خود را به‌عنوان ثبت واقعه ازدواج طرح نماید که بدوا‌ در دادگاه صالح اثبات واقعه ازدواج را خواسته و بر مبنای آن به نفع زوجه رأی قطعی صادر شود یعنی ثبت واقعه ازدواج ترتب بر اثبات زوجیت است با توجه به سند عادی ازدواج اقتضاء داشت زوجه بدوا‌ در مقام اثبات واقعه زوجیت اقدام و بعد دعوای ثبت رسمی آن را تقاضا نماید لذا ورود دادگاه‌های بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در اصل نکاح خلاف خواسته زوجه می‌باشد بنابراین با توجه به مندرجات پرونده و استدلال دا ...
 • گزارش تخلف

سؤال❓. 📝نظریه شماره ۷/۹۵/۷۰ ۱۳۹۵/۱/۱۸

ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می‌باشد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅هشدار جدی پلیس درباره قمه‌ زنی

انتظامی تهران گفت: تمام عزداران حسینی و هیئات مذهبی باید برنامه‌های دینی و مذهبی‌ شان در چارچوب ضوابط و شرایط دینی و عزاداری منطقی و فاخر و عظیم اسلامی باشد …به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به نقل از پلیس پایتخت، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران در خصوص برخی اقدامات انحرافی و عزادارای‌های نامتعارف از جمله قمه‌ زنی که موجب وهن در عزاداری‌های امام حسین (ع) می‌شود با تاکید بر برخورد پلیس با چنین اقدامات و رفتارهایی داشت: پلیس با کسانی که بخواهند به هر نحوی و در هر قالبی، موجب وهن عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) شوند به شدت برخورد می‌کند …سردار رحیمی تصریح کرد: تمام عزداران حسینی و هیئات مذهبی باید برنامه‌های دینی و مذهبی‌ شان در چارچوب ضوابط و شرایط دینی و عزاداری منطقی و فاخر و عظیم اسلامی باشد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅تشکیل گروهی برای بازنگری در قانون تعزیرات. دادگستری درباره اصلاح و بازنگری در قانون تعزیرات گفت:

🔹از ابتدای حضورم در وزارت دادگستری، نگران این بحث هستم که هم به مردم خدمت کنیم تا ظلم و اجحافى به آن‌ها نشود و همزمان یک تشکیلات چابک داشته باشیم تا اگر از ناحیه بعضى‌ها قرار است به مردم ظلمى اتفاق بیفتد، جلوگیرى شود …🔹گروهی متشکل از متخصصین امر ایجاد شده تا در شیوه‌ها و مسیرها بازنگری کنند و نهایتا به کیفیتى برسیم که خیالمان راحت باشد و کمترین ظلم به مردم اتفاق بیفتد یا اصلا ظلمى اتفاق نیفتد و کارها عادلانه پیش برود …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅انواع بیع کدامند؟. صرف

بیع هریک از طلا و نقره (اعم از مسکوک و غیر مسکوک) بیکدیگر را گویند …🔵بیع عقدى. بیعى که ایجاب و قبول آن لفظى باشد (این اصطلاح در مقابل بیع معاطات استعمال شده است) درحقوق مدنى کنونى شرط تحقق بیع عقدى این نیست که ایجاب و قبول آن از لفظ باشد و اساسا بیع بدو قسم عقدی و غیرعقدى تقسیم نمیشود. در فقه، بیع معاطات را عقد نمیدانند بلکه آنرا یکنوع تراضى میدانند (رک. تراضی) بیع معاطات در فقه یک تراضی جائز است ومشمول اصالة اللزوم درعقود نمیشود. 🔴بیع غائب. هرگاه مبیع در مجلس عقد حاضر نباشد و باعتماد مشاهده سابق یا توصیف بایع یا ثالث عقد واقع شود این بیع را باعتبار غائب بودن مبیع از مجلس عقد، بیع غائب نامیده‌اند. 🔵بیع غررى. بیعى است که یکى از طرفین آن باوجود اینکه احتمال وجود زیان خود را در آن بیع میدهد اقدام بواقع ساختن عقد بیع نماید مثل اینکه مبیع مجهول است با این وصف اقدام ببیع مال مجهول نماید. کالى به کالى. ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. ‏ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۰۹

📝رای بدوی. دعوی خانم ب. م. به‌طرفیت آقای ف. ق. به‌ خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام سکونت درپلاک ثبتی. از تاریخ …لغایت صدور حکم مقوم به علی‌الحساب ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به این شرح که طرفین به‌عنوان زوجین در ملک مشاعی سکونت داشته ولی باحدوث شقاق و اختلاف زوج منزل را ترک نموده دادگاه نظر به این‌که هرچند هر کس از مال دیگری استیفاء منفعت نماید اصل برعدم تبرع می‌باشد و مکلف به پرداخت اجرت‌المثل آن می‌باشد ولی نظر به این‌که سکونت زوجین در ایام زوجیت و عدم مطالبه اجرت‌المثل درآن تاریخ ظهور بر قصد تبرع طرفین از استیفاء از اموال اختصاصی داشته و عدم اعلام قصد مطالبه مزد واجرت‌المثل باعث می‌شود که استیفاء کننده را در حالت عسر و حرج قرار دهد زیرا ممکن بود بااعلام قصد مشارالیه در استیفاء منفعت ازمال تغییر تصمیم دهد لذا دعوی راوارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران. ...
 • گزارش تخلف

✅تفاوت‌های نفقه زوجه و اقارب چیست؟. حقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه داریم:..۱

نفقه همسر: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد …۲. نفقه اقارب: انفاقی که باید در حال نیازمندی والدین و فرزندان، هزینه شود …🔹نفقه زن در مقایسه با نفقه خویشاوندان نسبی (اقارب) دارای ویژگی‌ها و مزایایی به شرح زیر است:.۱. تقدم نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب: طبق ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. مطابق این ماده اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود …۲. یک جانبه بودن نفقه زن: در حقوق اسلام و ایران نفقه همسر، تکلیفی یک‌جانبه است و زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست؛ اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است؛ یعنی همانگونه که پدر غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد، بالعکس اگر پدر فقیر باشد به پسر غنی لازم است نفقه پدر را بدهد …۳. دین بودن نفقه زن: مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، بر ذمه وی باقی می‌ماند». «نفقه گذشته زن که پرداخت نشده، به‌صورت دین بر ذمه شوهر باقی می‌ماند و همسر حق مطالبه آن را دارد؛ برخلاف نفقه اقارب که نفقه گذشته قابل مطالبه نیست» و علت دین بودن آن، معاو ...
 • گزارش تخلف

✅از مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۴۰ میلیون احضاریه در سامانه سمپ صادر شده که یازده میلیون از آن به نحو الکترونیکی ابلاغ شده اس

گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری در یازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به نقش ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی‌های قضایی اشاره کرد و افزود: میانگین ابلاغ الکترونیکی در دادسرای تهران به میزان ۲۵ درصد است. وی گفت:: قانون آیین دادرسی کیفری جدید حرکت قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن را مورد نظر داشته و صدور آیین‌نامه‌های متعددی از سوی دستگاه قضایی در اجرایی شدن ماده‌ی ۶۵۵ این قانون، قابل توجه است که بر اساس آن، ابلاغ، نوشته، امضاء، و هر اقدام مشابه در پرونده‌ها باید به صورت الکترونیکی باشد. رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به پیشینه یک ساله راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی، میانگین کشوری استفاده از این روش را ۵۰ درصد اعلام کرد و افزود: از مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۴۰ میلیون احضاریه در سامانه سمپ صادر شده که یازده میلیون از آن به نحو الکترونیکی ابلاغ شده است. حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری با اعلام هدف‌گذاری معاونت فن‌آوری قوه قضاییه در خصوص دادسرای تهران، از معاونان این دادسرا خواست آن معاونت را در اجرایی کردن اهداف خود یاری کنند به نحو ...
 • گزارش تخلف

وزیر دادگستری:. ✅شورای نگهبان با جدایی سازمان ثبت از قوه‌قضاییه مخالف است

دادگستری می‌گوید شورای نگهبان با انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و واگذاری آن به وزارت دادگستری مخالف است ضمن اینکه این موضوع فعلا در اولویت ما نیست …به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید علیرضا آوایى در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه‌قضاییه و واگذاری آن به وزارت دادگستری اظهار کرد: این موضوع مربوط به قبل است، مدتى پیش این موضوع طرح شد و گویا شوراى نگهبان با آن مخالفت کرد …وزیر دادگستری افزود: به نظر من ما فعلا اولویت‌هاى مهم‌ترى در وزارت دادگسترى داریم. آنقدر خود وزارت دادگسترى مسئولیت‌هاى متنوعى دارد که اگر برسیم این کار‌ها را به سامان برسانیم شاکر خداوند هستیم …آوایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اصلاح و بازنگری در قانون تعزیرات گفت: از ابتدای حضورم در وزارت دادگستری، نگران این بحث هستم که هم به مردم خدمت کنیم تا ظلم و اجحافى به آن‌ها نشود و همزمان یک تشکیلات چابک داشته باشیم تا اگر از ناحیه بعضى‌ها قرار است به مردم ظلمى اتفاق بیفتد، جلوگیرى شود …وزیر دادگسترى ادامه داد: گروهی متشکل از متخصصین امر ایجاد شده تا در شیوه‌ها ...
 • گزارش تخلف

سؤال❓. دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر، قابل طرح و رسیدگی است؟

📝نظریه مشورتى شماره ۴۶۲۲/۷ - ۱۳۸۴/۷/۴. توجه به اینکه مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین می‌باشد، متمایز است، در صورتی که خواهان صرفا اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است. زیرا، در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅موافقت مجلس با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات/ تأکید لاریجانی بر لزوم تعیین تکلیف قانون

در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس، طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات را به تصویب رساندند …▪️رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت:. 🔹 این نکته را عرض کردم که دولت لایحه را داده است و کمیسیون مربوطه ظاهرا کار بیشتری داشته و نیاز است تا طرح تمدید شود تا خلأ قانونی پیش نیاید. لذا اینجا اشکالی از سوی دولت نبوده است …🔹لاریجانی افزود: ما الان چاره‌ای جز این نداریم که این تمدید را تصویب کنیم، ولی لازم است کمیسیون مربوطه این بار دیگر طرح تمدید نیاورند، یا طرح را به صورت قطعی بیاورند که برای همیشه تصویب شود و یا اصلاحاتی که است را در لایحه بیاورند که تکلیف برای همیشه روشن شود …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف