✅خلاصه‌ای از تخلفات انتظامی وکلا

✅خلاصه ای از تخلفات انتظامی وکلا
https://telegram.me/lawpress
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1-اخطار کتبی
2-توبیخ با درج در پرونده
3-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
4-تنزل درجه
5-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
6-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه 1 و 2 است.
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 3:
• انجام وکالت بدون تمدید پروانه
• تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
• عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
• عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
• عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
• عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 4:
• عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
• تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
• انجام وکالت بدون تمدید پروانه
• عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
• اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
• معرفی خود با درجه بالاتر
• تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
• تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
• عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
• قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
• قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی که وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
• استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
• اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
• عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
• تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 5:
• قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
• افشاء اسرار موکل
• تخلف از قسم
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
• عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
• شرکت در مدعی به
• انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:
• مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
• قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
• تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
• اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
• عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
• شرکت در مدعی به
• انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress