چکیده:. ✅نگهداری کبوتر در پشت‌بام آپارتمان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است

چکیده:
✅نگهداری کبوتر در پشت‌بام آپارتمان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.
@lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1394/01/29 🔹شماره رای نهایی: 9409970224800064

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.س. فرزند الف. ، 43 ساله ، اهل و ساکن تهران ، آزاد به قید وثیقه دایر بر 1.تهدید علیه بهداشت عمومی 2. تصرف عدوانی در مشاعات طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 19 تهران با نگرش در اوراق پرونده ، نظر به گزارش مرجع انتظامی ، پاسخ استعلام اداره دامپزشکی و اقرار ضمنی متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه اتهام انتسابی ردیف اول را در خصوص متهم محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌نماید کبوترها نیز مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به مرجع ذی‌ربط تحویل گردد . اما در خصوص اتهام ردیف دوم نظر به اینکه دلیل و مدرکی که حکایت از تصرف متهم در تمام مال مشاعی باشد مشهود و ملحوظ نیست لذا دادگاه به علت عدم‌کفایت ادله مستنداً به اصل 37 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت نامبرده در این مورد صادر و اعلام می‌گردد .رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد./
🔹دادرس شعبه 1026 دادگاه عمومی جائی تهران - شرف بیانی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای سید م. نسبت به دادنامه شماره 930842 مورخ 4/11/93 صادره از شعبه1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام تصرف عدوانی درمشاعات به دلیل عدم‌کفایت ادله برائت آقای ک.س. صادر گردیده است وارد می‌باشد زیرا اولاً اداره دامپزشکی تقاضای جمع‌آوری کبوترها و پاک‌سازی محل را نموده‌اند ثانیاً محکوم‌علیه در جلسه دادگاه بدوی متعهد به جمع‌آوری اطاقک ها در پشت‌بام شده علی‌ای‌حال تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را مطابق با موازین قانونی دانسته و ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار در مورد اطاقک و محکومیت نامبرده جمع‌آوری اطاقک پشت‌بام و بدین دادنامه بدوی اصلاح می‌گردد و به استناد به بند الف ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح قسمتی از دادنامه تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 48دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - عامری #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress