✅بخشنامه مقام قضایی:.. 🔹برخورد قاطع با بانکهای متخلف👇

✅بخشنامه مقام قضایی:

🔹لزوم اخذ اقرارنامه از راهنین مبنی بر عدم واگذاری به غیر برای دریافت تسهیلات بانکی
🔹برخورد قاطع با بانکهای متخلف👇
https://telegram.me/lawpress