✅کنترل‌های هوشمند درگمرک ایران به کمک تجهیزات کنترلی پیشرفته.. ‏

✅کنترل های هوشمند درگمرک ایران به کمک تجهیزات کنترلی پیشرفته

این تصویر لحظه ایکس ری قلیانی رانشان می دهد که با ۴کیلو و ۶۴۰ گرم شیشه مخدر ساخته وتوسط ماموران گمرک کشف شده است👇
‏https://t.me/Lawpress