✅شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آغاز تحقیقات درباره وقوع جرایم جنگی در حلب سوریه رأی داد/فارس

✅شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آغاز تحقیقات درباره وقوع جرایم جنگی در حلب سوریه رأی داد/فارس https://telegram.me/lawpress