در خصوص نشت اطلاعات در ایران، قابل یادآوری‌ست که تقریبا یک ماه و نیم از نشت اطلاعات برخی پذیرنده‌های شرکت به پرداخت هم گذشته

در خصوص نشت اطلاعات در ایران، قابل یادآوری‌ست که تقریبا یک ماه و نیم از نشت اطلاعات برخی پذیرنده‌های شرکت به پرداخت هم گذشته. اما این شرکت هیچ توضیح یا حتی عذرخواهی ساده هم نکرد بابت این اتفاق.
برخی شرکت‌ها در این زمینه علاوه بر اطلاعات مردم، برای افکار عمومی هم ارزشی قايل نیستند.