فرضیه ریشه لغت استکان:. East tea can

فرضیه ریشه لغت استکان:. East tea can

فرضيه ریشه لغت استکان:
در قدیم بعضی تجار اروپایی برخی ظروف نوشیدن چای را که به پیاله موسوم بودند از ایرانیان گرفته و با خود به اروپا بردند و آن را

East tea can
"ظرف چای شرقی" گفتند !

🌍 @Official_history