عناصر ۴گانه یا چهار آخشیج به پارسی سره (آب، هوا، خاک و آتش)

عناصر ۴گانه یا چهار آخشیج به پارسی سره (آب، هوا، خاک و آتش)

عناصر ۴گانه یا چهار آخشیج به پارسی سره (آب، هوا، خاک و آتش)
ابن سینا خاک و آب را سازنده اعضای بدن و آتش و هوا را سازنده روح می دانست.

🌍 @Official_history