نقاشان اروپایی که فیل را ندیده و تنها از مسافران وصف حالش را شنیده بودند چنین تصویری از او میکشیدند

نقاشان اروپایی که فیل را ندیده و تنها از مسافران وصف حالش را شنیده بودند چنین تصویری از او میکشیدند

نقاشان اروپایی که فیل را ندیده و تنها از مسافران وصف حالش را شنیده بودند چنین تصویری از او میکشیدند

تصویر فیل تخیلی نقاش ایتالیایی

سال ۱۴۴۰ میلادی

🌍 @Official_history