پرویز نیکخواه و محمد رضا شاه پهلوی.. اشﺘراﮐ گذاری.. 👇👇👇

پرویز نیکخواه و محمد رضا شاه پهلوی.. اشﺘراﮐ گذاری.. 👇👇👇

پرویز نیکخواه و محمد رضا شاه پهلوی

اشــــﺘـراﮐــــ گـــــذاری

👇👇👇

🌍 @Official_history