در تمام ابیات شاهنامه، دختران مردی را که خود دوست داشتند، به همسری برمی‌گزیدند

در تمام ابیاتِ شاهنامه، دختران مردی را که خود دوست داشتند ، به همسری برمی‌گزیدند.
نمونه‌های چنین آزادی و اختیاری در شاهنامه کم نیستند.
قوانین دوره‌ی ساسانی، ازدواجی را که به زور صورت می‌گرفت به منزله جرم و خیانت می‌شمرد.
و این امر، از پیشرفت‌های بزرگ حقوق ساسانی بود!

🌍 @Official_history