‍ حمله تازی‌ها و مغول‌ها به ایران؛ دو شباهت عجیب در تاریخ

‍ حمله تازی‌ها و مغول‌ها به ایران؛ دو شباهت عجیب در تاریخ

‍ حمله تازی ها و مغول ها به ایران ؛ دو شباهت عجیب در تاریخ

شباهتی که میان بنیانگذار امپراتوری مغول و امپراتوری عرب وجود دارد ، از شگفت انگیز ترین شباهت های تاریخ است. هر دو امپراتوری به دست اقوامی نهاده شدند که تا آن زمان جایی در تاریخ نداشتند ، و در دشت ها و صحرا های دور افتاده و تقریبا نامسکون خود ، به صورت ابتدایی زندگی میکردند و غالبا نیز با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. در عربستان قرن هفتم و در مغولستان قرن دوازدهم ، این قبایل پراکنده برای اولین بار به دست دو نفری که میبایست پایه گذار دو امپراتوری از پهنانورترین امپراتوری های تاریخ شوند ، در طول بیست سال یا از طریق جنگ و یا از طریق سیاست ، در زیر لوای رهبری واحد گرد آمدند و با عطش غنیمت و غارت ، به جهانگشایی پرداختند و با استفاده از شرایط مساعد سیاسی و نظامی ، دو امپراتوری بزرگی را با فتوحات بزرگ خویش به وجود آوردند که از حیث وسعت برابر یکدیگر بودند. بخشی از این دو امپراتوری که ایران میان آن دو مشترک بود ، ولی بخشی دیگر از جانب غرب آفریقای شمالی و اسپانیا را در بر میگرفت و دیگری از جانب مشرق ، شمال چین و جنوب روسیه را. هر دو امپراتوری ـ با همه پهناوری خود ـ در مدت چند دهه شکل گرفته و در هر دو مورد شکوه و قدرت آنها بر پایه تاراج کشور های ثروتمند و مغلوب بنیان نهاده شد. هرچند که همین کشور های مغلوب بودند که با تمدن و فرهنگ بسیار پیشرفته خود ، برای بیابان نشینان عرب و صحرا نوردان مغول ، فرهنگ و تمدنی ساختند که هم آنان و هم اینان(مغول ها و اعراب) ، خود فاقد آن بودند. تفاوتی که در این تکرار تاریخ وجود داشت ، این بود که یکی از آن دو همه شمشیر کشی های خود را به نام " مذهب " انجام داد ، ولی دیگری(چنگیز خان) شمشیر کشی را بنام خود انجام داد ، هرچند در این مورد نیز چنگیز یاسائی وضع کرد که در دنیای مغول معادل قرآنِ جهانِ عرب بود. این فرق دیگر نیز میان آن دو در کار بود که اگر در ماجرای عرب ، خود ایرانیان از بابت هرج و مرج داخلی خویش ، در برابر مهاجمانی به مراتب ضعیف تر از خود ، سهم بزرگی از مسئولیت فاجعه را بر عهده داشتند ، ولی در ماجرای مغول خود ایرانیان نقشی در وقایع نداشتند و آنچه اتفاق افتاد ، زور آزمایی وحشیانه ترکان قبچاقی با ترکان مغولی بود...

ایران پس از ۱۴۰۰ سال ، شجاع الدین شفاء ، جلد ۲

" کانال تاریخ ایران و جهان "

👇👇👇👇

🌍 @Official_history