شب اورمزد آمد از ماه دی. ز گفتن بیاسای و بردار می.. (فردوسی)

شـب اورمزد آمـد از مـاه دی
ز گـفتن بیاسـای و بـردار می

(فردوسی)

" یلدایتان پر مهر "

🌍 @Official_history