مصر در روزگار هخامنشی یکی از بزرگترین استان‌های این امپراتوری بشمار میرفت که توسط کمبوجیه فتح شده بود …مصر توسط پارسیان به دو قسمت

مصر در روزگار هخامنشی یکی از بزرگترین استان‌های این امپراتوری بشمار میرفت که توسط کمبوجیه فتح شده بود.

مصر توسط پارسیان به دو قسمت جنوبی به مرکزیت تبس و شمالی به مرکزیت ممفیس تقسیم شده بود و پارسیان در آن روزگار به مصر ، «مودرایا» می‌گفتند!

🌍 @Official_history