در تاریخ ایران تنها دو پادشاه زن به صورت رسمی بر ایران حکومت کردند. 🌍

در تاریخ ایران تنها دو پادشاه زن به صورت رسمی بر ایران حکومت کردند. پوراندخت و خواهرش آذرميدخت که درسالهای ۶۲۹_۶۳۲ میلادی بر امپراتوری بزرگ ساسانی فرمانروایی کردند.

در همان دوران تازیان دختران خویش را زنده به گور میکردند!!!

🌍 @Official_history