نشان گل داودی از طرف دولت ژاپن فقط به مهمان‌های مخصوص اهدا می‌شد؛ چهار تن از کسانی که آن را دریافت کرده‌اند:

نشان گل داودی از طرف دولت ژاپن فقط به مهمان های مخصوص اهدا می شد؛ چهار تن از کسانی که آن را دریافت کرده اند:

دوایت آیزنهاور، محمدرضاشاه، رونالد ریگان و سلمان بن عبدالعزیز آل سعود


🌍 @Official_history