🌊دریای مکران را رایگان بنام عمانی‌ها نزنیم!.. 👇👇👇👇

🌊دریای مکران را رایگان بنام عمانی ها نزنیم!

از زمان هخامنشیان تاکنون منطقه بلوچستان و همچنین فراز کشور عمان "مَکا" نام داشته و دریای میانش "مَکران"!

👇👇👇👇

🌍 @Official_history