موجودی ناشناخته و عجیب مربوط به سال ۱۸۴۲که در کلکسیون دیوید لیال در اسکاتلند نگهداری می‌شود!. 🌍

موجودی ناشناخته و عجیب مربوط به سال 1842که در کلکسیون دیوید لیال در اسکاتلند نگهداری می‌شود!
موجودی کوچک شبیه انسان ولی از نوع بال دار!!!

🌍 @Official_history