قدمت شیشه در ایران به ﯾﮏ ﮔﺮﺩﻧﺒﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ۲۲۵۰ﻕ. ﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ

قدمت شیشه در ایران به ﯾﮏ ﮔﺮﺩﻧﺒﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ2250ﻕ.ﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ برمیگردد و ﻗﺪﻣﺖ بسیار بالای شیشه ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ


🌍 @Official_history