افراطی‌های به ظاهر مذهبی می‌گویند یهودیان خودشان در کتاب‌هایشان داستان استر را نوشتند پس ما هم باید بپذیریم

افراطی‌های به ظاهر مذهبی می‌گویند یهودیان خودشان در کتاب‌هایشان داستان استر را نوشتند پس ما هم باید بپذیریم. در پاسخ باید گفت که یهودیان خودشان در کتاب‌هایشان نوشتند که پیامبران بزرگ با محارم ازدواج کردند. آیا ما باید بپذیریم؟


🌍 @Official_history