بسیار خوانده‌‌ایم که ایرانیان، دوره هخامنشی (کورش و داریوش) را فراموش کردند

بسیار خوانده‌‌ایم که ایرانیان، دوره هخامنشی (کورش و داریوش) را فراموش کردند. نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چنین نیست.

🌍 @Official_history