جالب در مورد جزایر دریای پارس🌹 …. آیا می‌دانید …؟ 🌴

جالب در مورد جزایر دریای پارس🌹آیا می دانید ... ؟🌴

شهر دوپی امارات نامی پارسی دارد و بخشی از ایران بزرگ است. از آن جایی که این شهر در دوسوی "خور" جای گرفته آن را دوپی (دوبنیاد) می نامند!آیا می دانید ...؟🌴

سه جزیره "آریایی"، "داس" و "زرکوه" با داشتن نام های پارسی در اشغال امارات هستند!


🏝آیا می دانید... ؟

نام دوجزیره فرور بزرگ و فرور کوچک از همان "فَروَهـْر" که فرشته زرتشتی است، گرفته شده!


آیا می دانید ...؟🌴

جزیره کیشم (قشم) بزرگ ترین جزیره دریای پارس است و مساحت آن از 22 کشور جهان بیش تر است! نام این جزیره پیش از اسلام "ابَرکاوان" بوده است.


آیا می دانید ...؟

برپایه پیمان مجمل(١٨٠٩) و مفصل (١٨١٢) با انگلیس، ایران مالک "همه" جزیره های دریای پارس است و برپایه پیمان سال ۱۹۴۰ با روسیه، ایران مالک ۵۰% از دریای کاسپین است!جزیره بهشت کجاست؟🏝

جزیره مینو(بهشت) میان خرمشهر و آبادان و در آب اروندرود جای گرفته است؛ این جزیره با جایگاه ویژه و نخلستان های فراوان و گرمی هوا می تواند به قطب گردشگری منطقه دگرگون شود!


👈نام تنگه "هرمز" نیز کوتاه شده نام "اهورامزدا" است!


جزیره ابوموسی 🙏
پارسی: بوم سبز
فارسی: بوموسا
اربی: ابوموسی

🏝نام راستین این جزیره "بوم سبز" است و به کار بردن این نام به ریخت تازی، باعث ادعای اماراتی ها شده!" کانال تاریخ ایران و جهان "

🌍 @Official_history