تا پایان دهه ۱۹۰۰، مردان بریتانیا حق داشتند زنان خود را به بالاترین پیشنهاد قیمت بفروشند.. 🌍

تا پایان دهه ۱۹۰۰، مردان بریتانیا حق داشتند زنان خود را به بالاترین پیشنهاد قیمت بفروشند.
حتی گاهی مردانی بودند که زن خویش را تنها با چند لیتر آبجو معاوضه می کردند!


🌍 @Official_history