پنجم دی، سالروز پرواز آسمانی گرانمایه زرتشت.. گرانمایه زرتشت را من فزونتر

پنجم دی، سالروز پرواز آسمانی گرانمایه زرتشت

گرانمایه زرتشت را من فزونتر
ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او ندید و نبیند
من آن بهترین از بشر دوست دارم

(مهدی اخوان ثالث)

🌍 @Official_history