جالبه که علاوه بر اولین عمل قلب باز …در سال ۱۳۴۱، نخستین عمل پیوند قلب در سال ۱۳۴۸بر روی سگ‌ها و اولین عمل پیوند کلیه در سال ۱۳۴۷ت

جالبه که علاوه بر اولین عمل قلب باز


در سال ۱۳۴۱، نخستین عمل پیوند قلب در سال ۱۳۴۸بر روی سگ‌ها و اولین عمل پیوند کلیه در سال ۱۳۴۷توسط جراح تبریزی به نام دکتر جواد هئیت با موفقیت انجام شده است !!

🌍 @Official_history