از زبان خشایارشای بزرگ:

از زبان خشایارشای بزرگ:

پسر داریوش نیستم و نیاکانی چون ویشتاسب و کوروش و ... ندارم اگر انتقام خود را از این آتنی ها نگیرم...

(تاریخ هرودوت، کتاب ۷، بند ۱۱)


جدا از درستی یا نادرستی این جمله از نظر تاریخی، باید گفت حتی هرودوت با آن همه ایران‌ستیزی اذعان کرده که حمله خشایارشا به یونان دلایل انتقام جویانه پس از حمله آتنی‌ها به ایران داشته است. اما غرب گرایان امروز صرفا چهره‌ای کشورگشا از خشایارشا ترسیم می‌کنند...

🌍 @Official_history